International Blacksmith Day

International Blacksmith Day at the National Ornamental Metal Museum Saturday